QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2021 – 2022 (Tại Trường Đại học Quảng Bình)