Thông báo

Category

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà nước cấp hỗ trợ; Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi...
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021 theo biểu mẫu số 21 Nội dung trong file đính kèm
Thông báo số 1644/TB-ĐHQB ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc thông báo thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021 – 2022   Nội dung trong file đính kèm
1 2