Tháng Năm 25, 2022

Day

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà nước cấp hỗ trợ; Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi...
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021 theo biểu mẫu số 21 Nội dung trong file đính kèm
Thông báo số 1644/TB-ĐHQB ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc thông báo thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021 – 2022   Nội dung trong file đính kèm
Quyết định về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2021 – 2022 tại Trường Đại học Quảng Bình. Nội dung trong file đính kèm
Quyết định số 1230/QĐ – ĐHQB ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2020 – 2021 tại Trường Đại học Quảng Bình Nội dung trong file đính kèm
Quyết định số 684/QĐ-ĐHQB ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí và chi giảng dạy học kỳ hè năm học 2019 – 2020. Nội dung trong file đính kèm
Căn cứ theo Thông báo số 374/TB-ĐHQB ngày 14/04/2020 về việc thông báo nộp học phí kỳ II năm học 201 9 – 2020 Nội dung trong file đính kèm
Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019 – 2020 tại Trường Đại học Quảng Bình Nội dung trong file đính kèm
Thông báo số 1834/TB-ĐHQB ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thông báo các khoản thu nộp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2019 – 2020. Nội dung được lưu trong file đính kèm