QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2023